ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้บริหารแสดงนโยบาย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิการปฏิบัติงานต่ำ
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรของหน่วยงาน และเปิดเผยผลการ ปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
หน่วยงานมีแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
หน่วยงานมีขั้นตอน การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
หน่วยงานมีแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานนาม ” ชมรม STRONG “
หน่วยงานมีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน