หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน ณ 9 มกราคม 2564
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1.9 วิสัยทัศน์ พัธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 แผน กระทรวง
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
1.13 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
2. ยุทธศาสคร์ คปสอ ปีงบประมาณ 2564
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
4. แผนประมาณการใช้จ่าย 64 มีระยะเวลา
5. Flow Chart กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
6. Flow Chart กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. -8 บันทึกข้อความรายงานผลการร้องเรียน64
7. 6 สรุปจัดซ้อจัดจ้าง(สขร.1) ในแต่ละเดือน ปีงบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
9.1 ประมาณการใช้จ่าย 64 มีระยะเวลา
9.2 egp ปีงบ 2564
9.3 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบ64
9.4 ประกาศสป.-แนวทางตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง
10. คู่มือมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียน
11. มาตรฐาน พรบ.อำนวยความสะดวก 2558
12. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนฯ (1)
13. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนฯ (2)
14. ภาพการเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซด์